Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid
DGA Service B.V. (“DGA Nederland”) handelt als gevolmachtigde van uw bedrijf (de “Deelnemer”) met de leverancier en/of dienstverlener (de “Aanbieder”). DGA Nederland verricht geen rechtshandelingen uit eigen naam of voor eigen rekening. DGA Nederland is geen partij bij de overeenkomst tussen de Deelnemer en de Aanbieder.

Diensten

   1. DGA Nederland garandeert de Deelnemer per overstap-dienst een bepaalde korting uitgedrukt in een percentage van de kosten die de Deelnemer bij haar huidige Aanbieder heeft.
   2. De kosten onder 1 zijn gebaseerd op informatie van de Aanbieder, exclusief belastingen en toeslagen en een indicatie op basis van gelijkblijvende omstandigheden en vergelijkbare voorwaarden.
   3. Alleen als de garantiebesparing kan worden behaald maakt DGA Nederland gebruik van haar volmacht.
   4. De volmacht is afgegeven voor onbepaalde tijd en stelt DGA Nederland in staat om uit naam van de Deelnemer overeenkomsten aan te gaan voor maximaal drie jaren, tegen de door de Aanbieder gehanteerde voorwaarden waaraan de Deelnemer gebonden is, zoals bijvoorbeeld betaling via automatische incasso.
   5. Het percentage aan korting dat DGA Nederland meer realiseert dan het gegarandeerde percentage is de vergoeding voor DGA Nederland, die wordt voldaan door de Aanbieder.
   6. Het aangaan of opzeggen van overeenkomsten voor door de Deelnemer geselecteerde diensten/producten geschiedt gedurende de looptijd van de overeenkomst uitsluitend via DGA Nederland, op straffe van een boete ter hoogte van de door DGA Nederland misgelopen vergoedingen. Eventuele boetes van de Aanbieder komen separaat voor rekening van de Deelnemer.
   7. Het herroepen dan wel annuleren van een overeenkomst met de Aanbieder is enkel mogelijk volgens de voorwaarden van de desbetreffende Aanbieder.

Opzegging/herroeping

   1. Opzegging van de overeenkomst, dan wel herroeping van de volmacht, dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
   2. Lidmaatschap van het DGA-Netwerk bestaat uit een abonnement van één jaar, dat bij gebreke van een schriftelijke opzegging één maand voor het einde van het abonnement telkens (stilzwijgend) met één jaar wordt verlengd.

Aansprakelijkheid en Vrijwaring

   1. DGA Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die de Deelnemer lijdt als gevolg van een door DGA Nederland namens de Deelnemer gesloten overeenkomst met een Aanbieder, noch als gevolg van  rechtshandelingen die in het kader van de overeenkomst zijn verricht. DGA Nederland staat op geen enkele wijze in voor de diensten of producten van de Aanbieder.
   2. De Deelnemer vrijwaart DGA Nederland tegen alle aanspraken van de Aanbieder en andere derden, die direct of indirect voortvloeien uit dan wel samenhangen met de overeenkomst.

Privacy bepaling
Persoonsgegevens, emailadressen en andere gegevens, verkregen bij of na het sluiten van deze overeenkomst, worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Toepasselijk recht
Op alle rechtshandelingen van DGA Nederland is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.